Font Size

Cpanel

Statut UKS

 

STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
SATURN PIASKI
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA
I GIMNAZJUM NR 1 W PIASKACH

 

 

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy SATURN PIASKI zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

 

1. Terenem działania Klubu jest gmina Piaski.
2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach

§ 3

 

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4
 

 

1.               Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

2.       Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

 

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  

Rozdział 2
 

Cel i środki działania

§ 6

 

Celem Klubu jest:

1.       Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2.       Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3.       Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4.       Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5.       Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6.       Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7.       Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

8.       Klub może prowadzić działalność gospodarczą

9.       Promocja zdrowia przez lansowanie sportu i rekreacji rodzinnej

10.   Rozwijanie kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim

§ 7

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

 

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

  

Rozdział 3

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 

 Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.

§ 10

 

1.               Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2.               Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.       Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
2.      
Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3.       Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4.       Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
5.       Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 § 12

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§ 13

 

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 § 14

 

Do obowiązków członków należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu

 § 15

 

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
    a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
    b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku.
    c) działania na szkodę Klubu.
3. Rozwiązanie się Klubu.

 Rozdział 4

Władze Klubu

 

§ 16

 

Władzami Klubu są:
    1.Walne Zebranie Klubu
    2.Zarząd Klubu
    3.Komisja Rewizyjna
                 

Kadencja władz trwa 3 lata.
Wybór władz
następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§  17

 

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Komisji Rewizyjnej,
c) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków upraw
nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

 

1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają prezesa jego zastępcę na równych prawach, sekretarza oraz skarbnika.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 6 miesięcy.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

 §20

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie
niu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie i skreślanie członków,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

 

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu  30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie  30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§26

 

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§27

 

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie,
b) dotacje budżetowe na zadania zlecone przez Samorząd Terytorialny i na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej,
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
d) dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprzedaż towarów, usług),
e) dochody ze sprzedaży majątku,
f)  majątek,
g) inne źródła.

§28

 

Do prawa dyspozycji funduszami klubu potrzebna jest zgoda Zarządu Klubu.

 

 Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

 

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością  2/3 głosów przy obecności co najmniej  połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

 

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika

ul. Drzęczewska 9
63-820 Piaski

 

tel. (065) 5719034
tel. kom. 603332396

e-mail: sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl

Jesteś tutaj: Home Statut UKS