Font Size

Cpanel

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
wśród uczniów, rodziców i pracowników w szkole oraz na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej .
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów, ich rodziców/opiekunów oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych w szkole zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

§ 2
Sposób organizowania zajęć i przerw

1. Zajęcia lekcyjne (oprócz informatyki, wychowania fizycznego, zajęć z języka angielskiego dzielonych na grupy) danej klasy/grupy przedszkolnej odbywają się stale w jednej sali wyznaczonej przez dyrektora.
2. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w salach wyznaczonych przez dyrektora.
3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
4. Nauczyciel korzystając z pomocy dydaktycznych dla uczniów wybiera takie, które można poddać dezynfekcji. Pomoce przygotowuje z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia, aby była możliwe przeprowadzenie ich dezynfekcji.
5. Sale powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Nauczyciel/ uczeń dyżurny otwiera okna przed wyjściem klasy na przerwę.
6. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy używany podczas lekcji zostaje odłożony do tzw. strefy brudnej, po dokonaniu dezynfekcji przez pracownika szkoły zostaje przełożony do strefy czystej. Podłogi powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
8. Podczas zajęć wychowania fizycznego każda grupa korzysta z oddzielnej szatni.
9. Zaleca się korzystanie przez dzieci z oddziałów przedszkolnych z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie szkolnego boiska, placu zabaw, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
10. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
11. Klasy 1-3 mają wyznaczony co drugi boks w szatni.
12. Nauczyciele klasa I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min w taki sposób, aby w miarę możliwości uczniowie nie przebywali na boisku w czasie przerw międzylekcyjnych klas starszych.
13. W gabinecie pedagoga/psychologa może przebywać jeden uczeń. W przypadku konieczności odbycia spotkania w szerszym gronie należy wybrać salę o większej powierzchni.

§ 3
Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

1. Przy wejściach do szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
2. Zobowiązuje się wyznaczonych pracowników:
- do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby
- do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym dezynfekowania powierzchni dotykowych w salach: klamek, włączników światła, krzeseł i powierzchni płaskich - po zakończeniu zajęć oraz dezynfekcji toalet co trzy godziny.
- do regularnego dokonywania prac porządkowych poza salami, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych.
Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w karcie kontroli prac porządkowych.
3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby uczeń nie był narażony na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
4. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Należy również zwracać uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Nauczyciel instruuje uczniów nt sposobu mycia rąk.
5. Nauczyciele i pracownicy obsługi bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki
i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk. Powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować, aby robili to uczniowie.
6. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje ich użycia.
8. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po każdym użyciu.
9. Nauczyciel może dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
10. Zużyte indywidualne środki ochrony osobistej umieszcza się w oznaczonych koszach, które opróżnia się do pojemników na odpady komunalne mieszane.

§ 4
Informacje dla pracowników szkoły

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.
4. W kontaktach z rodzicami oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz pracownicy powinni używać środków ochrony ust i nosa, zachowywać dystansu.
5. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

§ 5
Informacje dla ucznia

1. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, jednak nie ma przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
2. Uczeń powinien umyć ręce lub zdezynfekować w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
3. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. Należy unikać dotykania okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
4. Podczas dojazdu do szkoły autobusem szkolnym obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
5. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, torbie lub we własnej szafce, nie powinien się nimi wymieniać.
6. Uczeń przynosi tylko przedmioty niezbędne do zajęć, posiłek, napój.
7. Sprawy w sekretariacie uczniowie załatwiają za pośrednictwem wychowawcy klasy.

§ 6
Informacje dla rodziców

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, pomieszczeń szatni oddziałów przedszkolnych, zachowując zasady:
• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
• dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
• dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
5. Rodzice zobowiązani są do posiadania osłony ust i nosa w trakcie kontaktów z nauczycielami i pracownikami administracji i obsługi na terenie szkoły. Zasady udziału rodziców w zebraniach zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym.

§ 7
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1. W pomieszczeniu biblioteki uczniowie zobowiązani są do przestrzegana tych samych zasad, które obowiązują na terenie szkoły. W szczególności muszą pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 – 2 m od pozostałych osób przebywających w bibliotece.
2. Nauczyciel bibliotekarz określa liczbę osób mogących jednocześnie korzystać z biblioteki.
3. Po wejściu do biblioteki czytelnik zatrzymuje się przed biurkiem.
4. Czytelnik nie może korzystać z wolnego dostępu do półek, czytelni oraz katalogów. Potrzebne materiały zostaną podane przez nauczyciela bibliotekarza.
5. Pozycje książkowe lub inne materiały, z których uczeń skorzysta lub zwróci, odkłada w miejscu zwrotu książek do wskazanego przez bibliotekarza pudła oznaczonego datą zwrotu. Kwarantanna książek trwa 2 dni.
6. Funkcjonowanie Centrum Multimedialnego zostaje zawieszone do odwołania.

§ 8
Zasady bezpiecznego przyjęcia cateringu i spożywania posiłku

świetlica

1. Firma gastronomiczna dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
2. Posiłki wydaje uczniom pracownik firmy gastronomicznej.
3. Pracownik w czasie wydawania obiadów zabezpieczony jest w środki ochrony osobistej: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę.
4. Posiłki wydawane są w naczyniach jednorazowych.
5. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi szkoły za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po wyschnięciu zdezynfekowane.


oddziały przedszkolne

6. Posiłki dostarcza firma zewnętrzna z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
7. Posiłki wydaje dzieciom pracownik szkoły.
8. Pracownik w czasie wydawania obiadów zabezpieczony jest w środki ochrony osobistej: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę.
9. Posiłki wydawane są w naczyniach wielorazowych, które są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC bądź wyparzane.
10. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po wyschnięciu zdezynfekowane.

§ 9
Kontakt z osobami trzecimi

1. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
2. Interesanci udają się do sekretariatu, stosując środki ochronne (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
3. W sekretariacie może przebywać jeden interesant.
4. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
5. Pkt 4 nie obowiązuje osób, które mają zgodę dyrektora na realizację zadań wymagających kontaktu z dziećmi (np. studenci realizujący praktykę).

§ 10
Pomieszczenie na odizolowanie osoby

1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka", sala 1A/21). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
2. Po każdym pobycie w izolatce ucznia lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez pracownika obsługi przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 11
Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19, przebywając na stanowisku pracy, powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom (powiadomienie z zachowaniem środków bezpieczeństwa innego pracownika, który przejmie opiekę nad dziećmi).
3. O wystąpieniu objawów chorobowych dyrektor szkoły powiadamia właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 12
Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia

1. Ucznia przejawiającego objawy chorobowe mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odprowadzić do izolatki, zapewniając mu niezbędną opiekę. Nauczyciel prowadzący zajęcia indywidualne kieruje ucznia do izolatki; w przypadku zajęć grupowych przekazuje ucznia innemu pracownikowi szkoły, który prowadzi ucznia do izolatki. Pracownik, który przeprowadza dziecko/ucznia do izolatki, zabezpiecza się, stosując środki ochrony osobistej.
2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych nauczyciel informuje dyrektora, który niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka, należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

§ 13
Pozostałe regulacje

1. Na drzwiach szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
3. W miarę możliwości należy ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
4. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
5. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

 


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika

ul. Drzęczewska 9
63-820 Piaski

 

tel. (065) 5719034
tel. kom. 603332396

e-mail: sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl

Jesteś tutaj: Home Aktualności Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19