Font Size

Cpanel

Ślubuję być dobrym uczniem...

Czwartek 22 października był szczególny w życiu każdego pierwszaka z naszej szkoły. Tego dnia odbyło się pasowanie na ucznia. Dzieci z klas 1a, 1b i 1c w pełnej gali, w obecności pani dyrektor, uroczyście ślubowały na sztandar szkoły. Mimo że ze względów epidemiologicznych zabrakło rodziców i grona gości, dla pierwszaków było to doniosłe i ważne wydarzenie.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

W tym roku Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony 10 października, nabrał szczególnego wyrazu – w okresie zmagania się nas wszystkich z pandemią koronawirusa i jej skutkami, dbałość o swoje samopoczucie psychiczne, o tzw. higienę psychiczną, stało się jednym z aspektów dbałości o odporność somatyczną organizmu.
W naszej szkole, również uczciliśmy ten dzień kilkoma wydarzeniami mającymi na celu zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę mówienia o swoich emocjach, problemach, jak również sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Na gazetkach ściennych zawisły wykonane przez uczniów plakaty poruszające tematykę depresji wśród młodzieży.
Chcąc zwrócić uwagę na fakt, iż literatura często przychodzi nam z pomocą w rozwiązywaniu naszych problemów, w bibliotece szkolnej miała miejsce wystawa pozycji książkowych, które poruszają ważne tematy dla młodzieży i dzieci - lęków i obaw, odrzucenia przez rówieśników, pierwszych miłości i wyborów życiowych. Pozycje książkowe oczywiście są dostępne w naszej bibliotece do wypożyczania.
Nauczyciele klas 1-3 oraz oddziałów przedszkolnych w ramach akcji wyszli z inicjatywą tzw. bajek – pomagajek – w tym dniu w każdym oddziale czytano dzieciom bajki mówiące o budowaniu pewności siebie, zdobywaniu przyjaciół w nowym zespole, radzeniu sobie z lękami przed potworami nocnymi i nie tylko.
Na korytarzach dostępne były wygenerowane kody QR, przekierowujące na strony z artykułami w języku angielskim, piosenkami poprawiającymi nastrój i wskazującymi ,jak to robić na co dzień. Nauczyciele w-f również mówili o tym, jak ważny jest ruch dla naszego samopoczucia – stare porzekadło nie bez kozery mówi, iż „W zdrowym ciele, zdrowy duch".
W wybranych zespołach klasowych psycholog z pedagogiem prowadzili warsztaty na temat zdrowia psychicznego, radzenia sobie ze stresem, motywowania się do nauki.
Nadal na korytarzu jest dostępna skrzynka - zachęcamy młodzież, aby wrzucała do niej karteczki ze swoimi marzeniami, w myśl zasady – spełnianie marzeń zaczyna się od ich głośnego wypowiedzenia...Mamy plany, aby z tych marzeń zrobić kronikę o marzeniach uczniów z roku szkolnego 2020/2021.Tak więc macie szansę, aby przekazać innym rocznikom, co dla was jest ważne...
Mam nadzieję, że podtrzymamy tradycję i w przyszłym roku wzbogacimy obchody dodatkowo o spotkania z ciekawymi gośćmi z zewnątrz.

 

Codeweek

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły ponownie wzięli udział w Europejskim Tygodniu Kodowania. Uczniowie starszych klas mogli się wykazać swoimi pomysłami i umiejętnościami programowania podczas tworzenia za pomocą programu Scratch wirtualnego akwarium. Uczestnicy tego wydarzenia tworzyli programy dla jednej wybranej przez siebie rybki: zmiany koloru (kostiumu), pływania po akwarium oraz karmienia. Uczniowie klas trzecich za pomocą programu Scratch tworzyli animację z literami swojego imienia. Najmłodsi rozpoczęli swoją przygodę z programowaniem od kodowania bez komputera. Podczas zabaw ruchowych odczytywali zakodowane informacje.

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
wśród uczniów, rodziców i pracowników w szkole oraz na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej .
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów, ich rodziców/opiekunów oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych w szkole zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

§ 2
Sposób organizowania zajęć i przerw

1. Zajęcia lekcyjne (oprócz informatyki, wychowania fizycznego, zajęć z języka angielskiego dzielonych na grupy) danej klasy/grupy przedszkolnej odbywają się stale w jednej sali wyznaczonej przez dyrektora.
2. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w salach wyznaczonych przez dyrektora.
3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
4. Nauczyciel korzystając z pomocy dydaktycznych dla uczniów wybiera takie, które można poddać dezynfekcji. Pomoce przygotowuje z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia, aby była możliwe przeprowadzenie ich dezynfekcji.
5. Sale powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Nauczyciel/ uczeń dyżurny otwiera okna przed wyjściem klasy na przerwę.
6. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy używany podczas lekcji zostaje odłożony do tzw. strefy brudnej, po dokonaniu dezynfekcji przez pracownika szkoły zostaje przełożony do strefy czystej. Podłogi powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
8. Podczas zajęć wychowania fizycznego każda grupa korzysta z oddzielnej szatni.
9. Zaleca się korzystanie przez dzieci z oddziałów przedszkolnych z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie szkolnego boiska, placu zabaw, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
10. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
11. Klasy 1-3 mają wyznaczony co drugi boks w szatni.
12. Nauczyciele klasa I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min w taki sposób, aby w miarę możliwości uczniowie nie przebywali na boisku w czasie przerw międzylekcyjnych klas starszych.
13. W gabinecie pedagoga/psychologa może przebywać jeden uczeń. W przypadku konieczności odbycia spotkania w szerszym gronie należy wybrać salę o większej powierzchni.

Czytaj więcej: Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Przygotowanie do nowego roku szkolnego

1 września otwieramy szkołę i rozpoczynamy rok szkolny. Organizacja pracy szkoły została podporządkowana wymaganiom wynikającym z wytycznych MEN, GiS i MZ.
Uruchomione zostało dodatkowe wejście do budynku przeznaczone dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Pozostali uczniowie będą korzystali z trzech wejść, przy których zostały zamontowane bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk. Wszystkie zajęcia danej klasy (z wyjątkiem informatyki i wf) będą odbywać się w jednej sali. W salach znajdują się umywalki i środki do dezynfekcji tak, aby uczeń mógł przestrzegać zasad higieny. W salach pozostawiono tylko te przedmioty i sprzęty, które będą codziennie myte lub dezynfekowane. Dezynfekcji podlegają też wszystkie powierzchnie płaskie, klamki, klawiatury, urządzenia na placu zabaw itp. Sale i korytarze będą wietrzone. Wyznaczone zostały miejsca spędzania przerw przez uczniów tak, aby była możliwość zachowania dystansu społecznego. Dla klas 1-3 wyznaczony został co drugi boks w szatni. Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki, nie powinni się nimi wymieniać. Przynoszą do szkoły tylko przedmioty niezbędne do zajęć, posiłek, napój.
Do minimum zostało ograniczone przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Na razie nie przewidujemy używania maseczek przez uczniów. Wyjątkiem jest zakładanie maseczek w autobusie szkolnym.
Dla dobra dzieci Rodzice zobowiązani są do przestrzegania poniższych wytycznych:

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
O innych ustaleniach Rodzice i uczniowie będą informowani na bieżąco.

 

Kolejny projekt za nami

W minionym roku szkolnym dwanaścioro uczniów klas 7 i 8 brało udział w realizacji projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, podprojektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski. Jest to projekt samorządu województwa wielkopolskiego realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz poszczególne szkoły, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli poprzez propagowanie korzystania z technologii informatycznych w procesie dydaktycznym. Z kolei celem podprojektu było rozwijanie edukacji regionalnej – zainteresowanie uczniów historią i współczesnością regionu, budowanie lokalnej tożsamości i promocja regionu.
Praca grupy projektowej polegała na stworzeniu projektu edukacyjnego na temat wybranej rodziny ze swego regionu oraz na napisaniu hasła do internetowej encyklopedii o jednym z przedstawicieli tej rodziny. Efekty pracy grupy projektowej były wprowadzane na platformę edukacyjną a artykuły biograficzne zostaną opublikowane w internetowej encyklopedii. Opracowując materiał, uczniowie zdobywali umiejętności korzystania z różnych aplikacji cyfrowych, przy użyciu których należało prezentować zebrane materiały. Przedmiotem zainteresowania grupy była rodzina Bojanowskich i Edmund Bojanowski. W ramach zajęć odbyły się dwie wycieczki – spacer po Piaskach w poszukiwaniu pomników i pamiątek po znanych mieszkańcach oraz wycieczka do Muzeum w Gostyniu, gdzie została zorganizowana lekcja na temat źródeł historycznych do dziejów regionu gostyńskiego.

Podsumowanie projektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 w podprojekcie Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. W maju zakończyli swoją przygodę z projektem. Na początku swojej podróży po cyberprzestrzeni uczniowie wspólnie wybrali temat projektu: Poczt@ - sztuka nowoczesnej epistolografii. Początkowe zajęcia miały charakter integrujący zespół. Uczestnicy projektu rozwijali również umiejętność współpracy w grupie. Wykorzystali do tego celu pomoce dydaktyczne pozyskane dzięki projektowi Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020: tablety, laptop, zestawy ScottieGo!, BeCreo, Lego WeDo.
W ramach projektu uczniowie wybrali się na wycieczkę do pobliskiego urzędu pocztowego. Planując wycieczkę na pocztę, zainspirowali się grą ScottieGo!, która polega na wyznaczeniu za pomocą programu optymalnej trasy dotarcia do celu. Postanowili dotrzeć na pocztę najkrótszą drogą. Za pomocą serwisu internetowego Google Maps wyszukali i wyznaczyli drogę na pocztę w swojej miejscowości. Projekt drogi wykonali również w formie karty do kodowania. Dzięki temu ich młodsi koledzy i koleżanki z klas I-III będą mogli poznać drogę na pocztę przed swoją pierwszą wizytą w urzędzie i na pewno nie zabłądzą. Na poczcie uczniowie nie tylko zapoznali się z funkcjonowaniem urzędu, ale również wysłali wcześniej napisany list do pani dyrektor z okazji Święta Patrona Szkoły.
Od tradycyjnego wysyłania listów uczestnicy projektu przeszli do bliższego im - elektronicznego. Opracowali zasady dotyczące korzystania z poczty elektronicznej, redagowania i wysyłania wiadomości e-mail oraz słowniczek zwrotów grzecznościowych stosowanych podczas pisania maili.
Udział w projekcie był dla wszystkich jego uczestników ciekawym doświadczeniem. Uczniowie uczyli się przez działanie i na dodatek czerpali z tego radość i satysfakcję. Było to możliwe między innymi dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, które pozyskaliśmy z projektu. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam sie wziąć udział w podobnym przedsięwzięciu.

Obiekty sportowe przy SP Piaski otwarte od 4 maja

Od 4 maja zostaną udostępnione obiekty sportowe przy SP Piaski: boisko Orlik, boisko do koszykówki, boisko piłkarskie oraz korty tenisowe.

Czytaj więcej: Obiekty sportowe przy SP Piaski otwarte od 4 maja


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika

ul. Drzęczewska 9
63-820 Piaski

 

tel. (065) 5719034
tel. kom. 603332396

e-mail: sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl

Jesteś tutaj: Home 2020_2021