Font Size

Cpanel

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Piaskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkolapiaski.pl

Data publikacji i aktualizacji
• Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-10

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: przełącznik zmiany rozmiaru czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest M. Konieczny. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 655719034. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
63-820 Piaski, ul. Drzęczewska 9
tel. (065) 5719034
tel. kom. 603332396
e-mail: sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl

Dostępność architektoniczna
Szkoła posiada trzy podjazdy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W szkole znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
Brak tłumacza języka migowego.


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika

ul. Drzęczewska 9
63-820 Piaski

 

tel. (065) 5719034
tel. kom. 603332396

e-mail: sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Deklaracja dostępności